Hỗ trợ khách hàng

Để có thể đáp ứng được các nhu cầu hỗ trợ cho khách hàng tốt nhất, chúng tôi đã vận hành hệ thống ticket online để theo dõi & xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng cam kết hỗ trợ cho khách hàng.

Tùy theo nhu cầu & dịch vụ mà khách hàng muốn thì chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại công ty của khách hàng hay các hỗ trợ khác theo nhu cầu.